INFORMACE A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mateřská škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ: 70982678, se sídlem Stružnice 69, 470 02, (dále jen „mateřská škola“ nebo „správce“) je mateřskou školou ve smyslu ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o vzdělávání“).

Hlavní činností mateřské školy je zajistit předškolní vzdělávání s podporou rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a dále předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (viz ustanovení § 33 školského zákona).

I. NAŘIZENÍ GDPR
Nařízení GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v Evropské unii. Cílem je co nejvíce chránit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji; dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje občanů EU. GDPR začalo v celé EU platit jednotně od 25. května 2018.

V České republice tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice

č. 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Dalšími právními normami zabývajícími se ochranou osobnosti a osobních údajů jsou:

zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ten stanoví pro mateřské školy určité kategorie zpracování, které musí mateřská škola provádět ze zákona při výkonu své činnosti;
vyhláška o předškolním vzdělávání stanovuje pro mateřské školy povinnosti v oblasti organizace mateřské školy, rozsahu povinného předškolního vzdělávaní, počtů přijatých dětí do tříd, stravování dětí, péče o zdraví a bezpečnost dětí, úhrady za pobyt dětí v mateřské škole, přerušení nebo omezení provozu vzdělávacího zařízení;
vyhláška č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení, stanovuje rozsah a formu vedení školské matriky, předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení včetně předávání údajů ze školní matriky. Stanovuje i termíny a způsob předávání údajů.
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ten řeší zejména otázky ochrany osobnosti;
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, řeší otázky archivace dokumentů a významně tak souvisí s právem na výmaz osobních údajů (tzv. právem být zapomenut), neboť po dobu zákonné archivační doby není možné osobní údaje vymazat.

GDPR je založeno na principu odpovědnosti správce (mateřské školy) a přístupu založeném na riziku:

princip odpovědnosti znamená odpovědnost mateřské školy za dodržení zásad zpracování, které jsou uvedeny v čl. 5 odst. 1 GDPR, a to tak, že mateřská škola musí být schopna tento soulad doložit (čl. 5 odst. 2 GDPR);
přístup založený na riziku znamená, že mateřská škola musí přihlížet k pravděpodobným rizikům ohrožujícím práva a svobody fyzických osob, zejména dětí a zákonných zástupců. Tomu se musí přizpůsobit i zabezpečení osobních údajů, tj. zavést vhodná technická a organizační zabezpečení.

Důležité pojmy:
Zpracování osobních údajů je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů. Zpracování je prováděno pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, a to např.: shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení – všechny uvedené operace se týkají osobních údajů subjektů osobních dat.

Osobní údaje jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, IP adresa a fotografický záznam, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.). Citlivé údaje jsou zvláštní kategorií osobních údajů, jimiž jsou údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení.

Subjekt údajů je fyzická osoba (dítě, zákonný zástupce, zaměstnanec), kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, tím může být: jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo odkaz na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce je osoba, která určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány. Správcem osobních údajů je Mateřská škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, Stružnice 69, 470 02, Stružnice; IČ: 70982678

Kontaktní údaje na správce:
Mateřská škola : Mateřská škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Sídlo : Stružnice 69, 470 02, Stružnice

Telefon : +420 487 861 140
E-mail : msstruznice@quick.cz
ID datové schránky : nzrkzwc

III. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba, která je zkušená v oblasti ochrany osobních údajů a dělá vše pro to, aby zpracování probíhalo tak, jak má – tedy v souladu s příslušnými právními předpisy. Rovněž je to osoba povolaná pro vyřizování dotazů a žádostí týkajících se osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl jmenován Ing. Milan Ištok.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Korespondenční adresa : Stvolínky 38, 47102 Stvolínky
telefon : +420 608 000 392
e-mail : istok@sbou.cz

IV. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ PŘI PLNĚNÍ POVINNOSTÍ
Mateřská škola je vázána celou řadou právních předpisů a z nich vyplývajících povinností. Plní pedagogické činnosti, stravování, pracovněprávní povinnosti jako zaměstnavatel, dále pak povinnosti daňové a účetní.

Při následujících činnostech dochází ke zpracování osobních údajů dětí, zákonných zástupců, zaměstnanců mateřské školy a dalších oprávněných osob na straně mateřské školy. Jde o činnosti, které je mateřská škola povinna vykonávat. Při zpracování osobních údajů za těmito účely se nevyžaduje souhlas zákonných zástupců subjektu údajů. Jedná se o následující činnosti:

činnost výchovně-vzdělávací – evidence ve školní matrice, záznamy z přijímacího řízení, průběhu výchovně vzdělávacího procesu (stravování a jídelna, docházka, režim vzdělávání, žádosti zákonných zástupců);
činnost mateřské školy jako zaměstnavatele – pracovněprávní vztah je zejména smluvním vztahem – toto zpracování tak souvisí se zpracováním, které je nezbytné pro plnění smluvních povinností, byť některé povinnosti nemají smluvní povahu, ale výhradně zákonnou (např. povinnost hradit za zaměstnance zdravotní pojištění);
činnost mateřské školy jako daňového a účetního subjektu – mateřská škola je účetní jednotkou a podle ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, musí vést účetnictví; mateřská škola je daňovým subjektem a při plnění všech účetních a daňových povinností také dochází ke zpracování mnoha osobních údajů (zejména těch, které jsou uvedeny na daňových dokladech).
Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu je zpracováváme, co nás k tomu opravňuje, komu je předáváme a jak dlouho je uchováváme?

Zpracovávání Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě právní povinnosti – ukládá nám to některý ze zákonů České republiky. Další situace nastane, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné při splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu; zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či třetí strany – kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, tehdy je nezbytný Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Tento souhlas je vyžadován jenom tam, kde nelze osobní údaje zpracovávat na základě předchozích titulů. Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu článku 22 obecného nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů mateřská škola provádí zejména v těchto agendách:

Přijímání do předškolního vzdělávání
Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon.
Tato zpracování se týkají osobních údajů dětí a jejich zákonných zástupců.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří zejména základní identifikační údaje dítěte (jméno, příjmení, datum narození), údaje o trvalém pobytu, údaje o očkování. Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří v případě zákonného zástupce dítěte zejména základní identifikační údaje (jméno, příjmení) a údaje o trvalém pobytu.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let.

Školní matrika, evidenční listy dítěte
Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon;
vyhláška 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení.
Tato zpracování se týkají osobních údajů dětí a jejich zákonných zástupců.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří zejména základní identifikační údaje dítěte (jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo), údaje o pobytu, datum zahájení a ukončení vzdělávání, údaje o průběhu vzdělávání, údaje o zdravotní způsobilosti, informace ze školského poradenského centra. Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří v případě zákonného zástupce dítěte zejména základní identifikační údaje (jméno, příjmení), údaje o trvalém pobytu a kontaktní údaje.

Většina údajů z matriky je uchovávána 50 let, některé pouze po dobu docházky dítěte do mateřské školy. Dále se uplatňují skartační lhůty stanovené spisovým a skartačním řádem.

Průběh předškolního vzdělávání (vedení docházky, stravování a jídelna, režim vzdělávání, záznamy z pedagogické diagnostiky, oznámení o zahájení a ukončení individuálního vzdělávání, osvobození od úplaty za vzdělání a školské služby)
Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon;
vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.
Tato zpracování se týkají osobních údajů dětí a jejich zákonných zástupců.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří zejména základní identifikační údaje dítěte (jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo), údaje o pobytu, údaje o zdravotní způsobilosti, třída. Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří v případě zákonného zástupce dítěte zejména základní identifikační údaje (jméno, příjmení), údaje o trvalém pobytu a kontaktní údaje

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let a některé pouze po dobu docházky dítěte do mateřské školy.

Účetnictví a obchodní vztahy
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů:

soukromoprávní smluvní vztahy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv;

  • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Tato zpracování se týkají fyzických osob, fyzických osob podnikajících a zástupců právnických osob.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří základní identifikační údaj (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo sídlo firmy), číslo bankovního účtu, IČO, DIČ, e-mail, telefon, datová schránka, podpis, údaje související s předmětem smlouvy, druhem plněním a údaje o finančním plnění.

Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména fyzické osoby, zástupci právnických osob, smluvní partneři, zřizovatel, soudy, finanční úřad, kontrolní orgány, veřejnost.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro uplatňování práv a plnění povinností ze závazků nebo v nezbytném rozsahu pro účely oprávněných zájmů mateřské školy, např. pro prokázání vlastnického práva. Ostatní údaje jsou uchovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle skartačního řádu mateřské školy.

Mzdy a personalistika
Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon;
zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících;
zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce;
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti;
zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce;
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole;
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách;
nařízení vlády 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě;

  • nařízení vlády 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí;
  • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení;
  • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů;
  • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
  • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
  • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění;
  • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění;
  • zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád;

zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon;
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (§ 31, § 31a);
zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon;
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích;
zákon č.111/2009 Sb., o základních registrech.
Tato zpracování se týkají zaměstnanců mateřské školy.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, místo narození, trvalé bydliště, kontaktní údaje, údaje o vzdělání, rodinní příslušníci, zdravotní stav, informace o platu, pracovní neschopnosti a náplni práce, bankovní spojení, dokumenty k exekuci atp.

Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména závodní lékař, finanční úřad, Úřad práce, ČSSZ, zdravotní pojišťovna, bankovní instituce, penzijní společnost, úvěrová společnost, exekutor, soud, inspektorát práce, česká školní inspekce, insolvenční správce.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám dle skartačního řádu mateřské školy.

Prezentace mateřské školy (zpravodaj, web, příspěvky do tištěných periodik)
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo na základě souhlasu:

vedení internetových stránek;
příspěvky do obecního zpravodaje;
akce pořádané mateřskou školou.
Zpracování je v některých případech prováděno se souhlasem subjektu údajů:

zveřejňování portrétních fotografií (podobizna);

  • zveřejňování osobních údajů, což je např. datum narození, věk, část obce atp. (bez souhlasu lze zveřejnit pouze jméno a příjmení).

Tato zpracování se týkají dětí, zákonných zástupců dítěte, občanů, ředitele mateřské školy nebo školského zařízení, zaměstnanců nebo právnické osoby a účastníků akce pořádané mateřskou školou.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří jméno, příjmení, titul, datum narození, věk, trvalé bydliště, podpis, podobizna.

Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména zpracovatelé informačních médií a čtenáři.

Zpracování osobních údajů formou jejich zveřejnění trvá po dobu odpovídající povaze a formě sdělení (internetové stránky, obecní zpravodaj, akce pořádané mateřskou školou).

Webové stránky
O návštěvníkovi našich webových stránek se automaticky shromažďují určité́ informace, děje se tak pomocí takových technologií jako jsou soubory cookies, nástroje pro analýzu internetového prohlížeče a protokoly serveru. V řadě případů̊ jsou informace shromažďované́ pomocí souborů cookies a dalších nástrojů používány neidentifikovatelným způsobem bez jakéhokoli odkazu na osobní údaje.

Cookies jsou malé textové́ soubory, které́ webová́ stránka při návštěvě ukládá́ prostřednictvím prohlížeče na pevný́ disk počítače nebo jiného zařízení. Soubory cookies můžeme používat k zefektivnění používání webových stránek a rovněž̌ k přizpůsobení preferencí procházení́ a zlepšení́ funkce našich webových stránek. Soubory cookies je možné́ používat k řízení výkonu, k analytickým účelům a shromažďování informací o tom, jakým způsobem jsou používány naše webové́ stránky. Existují dva druhy souborů cookies: soubory cookies relace, které́ jsou z vašeho zařízení́ odstraněny po opuštění webové́ stránky, a trvalé soubory cookies, které́ zůstávají́ ve vašem zařízení́ po delší́ dobu (v tomto případě je lze ručně odstranit).

V souborech protokolů z našich serverů mohou být shromažďovány informace o tom, jakým způsobem uživatelé́ používají webové stránky (údaje o použití́). Mezi tyto údaje patří mimo jiné:

název domény uživatele, jazyk, typ prohlížeče a operační systém, poskytovatel internetových služeb, adresa IP (internetový protokol), lokalita nebo odkaz, ze kterého uživatel přišel na webovou stránku; web, který jste navštívili před příchodem na naši webovou stránku; webová stránka, kterou navštívíte po opuštění našeho webu, a rovněž čas strávený na našem webu. Údaje o používání webu můžeme sledovat a využívat k hodnocení jeho výkonu a činnosti, ke zlepšení jeho designu a funkcí nebo k bezpečnostním účelům.

Nastavení svého internetového prohlížeče můžete změnit tak, aby přijaté soubory cookies zablokoval nebo na jejich přijetí upozornil či je smazal. Případně můžete našimi webovými stránkami procházet pomocí anonymního profilu prohlížeče. Další informace o úpravách či změnách nastavení internetového prohlížeče naleznete v příručce nebo v nápovědi k prohlížeči.

Pokud nesouhlasíte s použitím souborů cookies nebo podobných technologií, které ukládají informace do vašeho zařízení, musíte odpovídajícím způsobem změnit nastavení svého prohlížeče.

Upozorňujeme, že některé funkce našich webových stránek nemusejí pracovat správně, pokud zakážete příjem souborů cookies nebo zakážete tyto technologie.

Propojené stránky:

Na našich webových stránkách můžeme poskytovat odkazy na weby třetích stran („propojené stránky“). Propojené stránky nejsme povinni hodnotit, kontrolovat ani zkoumat. Každá propojená stránka může mít vlastní podmínky použití a prohlášení o ochraně osobních údajů.

Uživatelé se při používání propojených stránek musí s těmito podmínkami seznámit a dodržovat je. Neneseme odpovědnost za zásady a postupy jakýchkoli propojených stránek a případných dalších odkazů, které se na těchto stránkách nacházejí. Tyto odkazy nepředstavují naše schválení propojených webů nebo jakékoli společnosti či služby. Doporučujeme uživatelům, aby se seznámili s podmínkami a odpovídajícími dokumenty těchto propojených webů dříve, než je začnou používat.

Děti:

Naše webové stránky nejsou zaměřeny na děti. Nevyužíváme je k vědomému získávání osobních údajů od dětí ani k poskytování služeb dětem. Zjistíme-li, že dítě poskytlo své osobní údaje prostřednictvím některého z našich webů, tyto údaje ze svých systémů odstraníme.

Zajištění dalších činností mateřské školy
Mateřská škola zpracovává osobní údaje pro plnění úkolů stanovených zákony nebo (v případě nezbytnosti) k ochraně oprávněných zájmů obce nebo třetích osob.

Jedná se o uzavírání smluv (smlouvy s dodavateli, darovací smlouvy, pojistné smlouvy, dohody a dodatky k takovým smlouvám atp.), školení BOZP a PO, vedení spisové služby a zpracování pošty, finanční kontrolu, zabezpečení IT prostředí a organizace činností mateřské školy (vedení kontaktních seznamů atp.).

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon;
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě;
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech;
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole;
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;
zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
prováděcí předpisy k těmto zákonům.
Některá zpracování (např. zabezpečení IT prostředí a s tím související činnosti, organizace činností mateřské školy – vedení kontaktních seznamů atp.) jsou založena na oprávněném zájmu správce.

Tato zpracování se týkají občanů, dárců, příjemců daru, dodavatelů, smluvních partnerů – jejich zástupců a kontaktních osob, zaměstnanců, zastupitelů, popř. dalších fyzických osob či zástupců právnických osob. Vedení spisové služby a pošty zahrnuje zpracování, která se týkají adresátů, odesílatelů a orgánů veřejné moci.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, sídlo firmy, e-mail, telefonní číslo, datová schránka, bankovní spojení, číslo pojistné smlouvy, podpis a dokumenty či doklady potřebné pro šetření a likvidaci pojistné události.

Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména smluvní strany, pojišťovny, účastníci události, právnické osoby, fyzické osoby, externí školitel, Policie ČR, orgány státní správy a Státní oblastní archiv.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu obce.

Další zpracování osobních údajů
Některá další dílčí zpracování jsou založena na souhlasu subjektu údajů. Před udělením takového souhlasu je subjekt údajů informován v souladu s článkem 12 a následujících obecného nařízení.

V. VAŠE PRÁVA

Podle ustanovení článku 12 až 22 obecného nařízení můžete uplatnit tato práva:

Právo na přístup – subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
Právo na opravu – subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Právo na výmaz – subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo, aby správce – v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů – omezil zpracování osobních údajů.
Právo vznést námitku proti zpracování – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany;
pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
● Právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a současně má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu předchozí správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

● Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování – mateřská škola neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.

● Právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů – pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

● Právo podat stížnost dozorovému úřadu – pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tato práva můžete uplatnit

osobně – v sídle mateřské školy
poštou na adresu sídla mateřské školy
e-mailem: msstruznice@quick.cz
datovou schránkou – ID datové schránky: nzrkzwc
telefonicky na tel. čísle: +420 487 861 140
Obracet se můžete rovněž i na pověřence, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v tomto dokumentu výše.

Lhůta na zpracování žádosti

Žádost bude vyřízena zpravidla do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, a to včetně důvodů prodloužení.

Úpravy tohoto dokumentu

Mateřská škola si vyhrazuje právo provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu. Proto pravidelně ověřujte, zda pracujete s nejnovější verzí tohoto dokumentu.

Datum účinnosti

Tato informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná ke dni 9.7.2020