Základní údaje o MŠ

Škola: Mateřská škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Adresa: Stružnice 69, 47108 Stružnice

Telefon: 487 861 140

IČ: 70982678

E-mail: msstruznice@quick.cz

Web: https://skolastruznice.cz

Provoz MŠ: celodenní (6.15 hod. – 16.15 hod.)

Počet tříd: dvoutřídní MŠ

Kapacita MŠ: 45 dětí

Ředitelka školy : Bc. Roxana Janovská

Učitelky : Mgr. Martina Kühnelová, Bc. Dagmar Bílková, Aneta Cichowská

Chůva: Darja Brejchová

Kuchařka: Stanislava Ducháčová

Školnice: Ilona Zelenková

Vedoucí stravování: Vlasta Bokůvková

Pověřenec na ochranu osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je:

Ing. Milan Ištok, mobilní telefon: 608 000 392, e-mail: istok@sbou.cz

Stravné a školné:

Platba se provádí převodem z účtu nebo složenkou.
V červenci a srpnu se stravné platí poslední den docházky dítěte v hotovosti

Omlouvání dětí:
Ráno do 7.30 hodin na tel. čísle: 487 861 140

nebo SMS 605 853 534

Naše mateřská škola se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb. a Vyhláškou

č. 14 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisù

Učitelky mateřské školy se řídí při své práci s dětmi Rámcovým vzdělávacím programem, který je rozpracován do Školního vzdělávacího programu. MŠ klade dùraz na prožitkové učení.

Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě vyhlášeného zápisu do MŠ, který vyhlašuje ředitelka školy.

O přijetí-nepřijetí dítěte do mateřské školy jsou rodiče informováni rozhodnutím ředitelky MŠ.

Vašim dětem nabízíme rodinné prostředí s klidnou a laskavou péči.

Naším cílem je rozvíjet dětské schopnosti s hlubším individuálním přístupem ke každému dítěti v úzké spolupráci s rodiči.

Neopomíjíme ani přípravu na vstup do základní školy.

Motto: ,,Jaro, léto, podzim, zima,
v naší školce je vždy prima.“

Cílem naší mateřské školy je podporovat celkový rozvoj dítěte,jeho touhu po samostatnosti, radost z poznávání, rozvíjet jej po tvořivé i emocionální stránce s přihlédnutím k jeho individuálním zvláštnostem a schopnostem.

 • Jádro vzdělávání v MŠ neleží v řízených činnostech, ale ve všem, co se v MŠ děje.
 • Nejdůležitějším činitelem vzdělávání jsou děti, jejich potřeby a prožitky.
 • Děti potřebují pravidla, která dávají smysl, úctu, aby si mohly vážit samy sebe, lásku, aby o ní věděly.
 • Děti potřebují prožívat si vlastní emoce, rozhodovat se o svých potřebách, volit si činnosti, které je zajímají, dodržovat pravidla, která si spoluvytvářejí a která jim zajišťují pocit pohody a bezpečí.
 • Děti se potřebují naučit mít svůj vlastní názor a umět ho sdělit a nést důsledky svých činů.
 • Děti potřebují mít příležitost učit se mnoha různými cestami: kreslením, vařením, malováním, modelováním, zpěvem, tancem, diskusemi, stavěním, dramatickými hrami, činnostmi venku, prohlížením knih a časopisů, prací s různými materiály, hry s písmeny, pokusy a objevy, pozorováním.
 • Děti potřebují hodné učitelky.

  Při každodenní práci s dětmi vycházíme ze zásad, které se prolínajía navazují na sebe. Chceme v naší mateřské škole vytvářet podmínky pro pohodu

  a zdraví. Aby dítě bylo zdravé, je důležité, aby bylo v pohodě. Děti tráví v MŠ většinu

  dne, proto se snažíme vytvářet útulné, harmonické prostředí, vytvářet prostor

  pro uspokojování všech potřeb dítěte – bezpečí, náklonnost, láska, empatie.

  Přejeme si,

  • aby se každé dítě v naší školce cítilo se dobře,
  • aby odcházelo každý den domů spokojené a plné zážitků,
  • aby si našlo kamarády a zároveň ono samo bylo dobrým kamarádem,
  • aby si umělo hrát a spolupracovat s ostatním,i
  • aby si všímalo rozmanitosti světa kolem nás, vnímalo potřebu jej objevovat
   i chránit,

  V současné době pracujeme s dětmi podle školního vzdělávacího programu:

  „S pohádkou objevujeme svět“

  Okolní svět objevujeme pomocí pohádek. Pohádka je pro dětskou duši a vnímání dítěte nejpřirozenější cestou poznávání.

  Dítě se učí hrou. Hra nás provází v průběhu celého dne. Dítě má přirozenou potřebu poznávat okolní svět, učit se, získávat nové zkušenosti a rozvíjet své schopnosti. Toto všechno hra umožňuje.

  Od 1.1.2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je obec Stružnice.

  Mateřská škola je dvoutřídní, rodinného typu. Nachází se v jednopatrové budově s vlastní zahradou, která

  dává dětem prostor k relaxaci a pohybovým aktivitám.

  Výchovně vzdělávací práci zajišťují čtyři kvalifikované učitelky MŠ.

  Vztahy mezi námi a dětmi jsou založeny na zásadách vstřícného přístupu, na vzájemném respektování a přátelství.

  Nabídka doplňkových programů MŠ

  Mateřská škola nabízí dětem kroužek „Hry na zobcovou flétnu“. Tento kroužek doplňuje vzdělávání dětí nadaných a dětí, které mají o tuto aktivitu zájem.

  Organizace vzdělávání

  Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a informuje veřejnost prostřednictvím plakátků na nástěnce v mateřské škole, ve vývěskách v obci a na webových stránkách školy.

  Provoz mateřské školy je od 6,15 – do 16,15 hodin.

  Provoz mateřské školy je přerušen po dohodě se zřizovatelem v měsíci červenci a srpnu zpravidla na 4 – 6 týdnů a také v období školních vánočních prázdnin v měsíci prosinci.

  Rodiče mají možnost přivádět i odvádět své děti kdykoliv v průběhu dne, doporučujeme však přivedení dětí do 8 hodin, aby dítě nepřicházelo o nabízené aktivity.
  Rodiče mají možnost s dítětem v MŠ kdykoli pobýt.

  MŠ Stružnice je zapojena do několika projektů:

  • Celostátní projekt ,,MRKVIČKA“, který podporuje realizaci ekologické výchovy v MŠ
  • Celonárodní kampaň na podporu čtení ,, CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“
  • Ekologický projekt ,,ZELENÁ ŠKOLA“
  • Ornitologický projekt „JARO OŽÍVÁ“