INFORMACE A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní škola a Mateřská škola, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ: 70982678, se sídlem Stružnice 69, 470 02 Stružnice, (dále jen „ZŠ a MŠ“ nebo „správce“) je základní a mateřskou školou ve smyslu ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a platných vyhlášek o předškolním a školním vzdělávání (vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání; vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání).

 

Hlavní činnosti ZŠ a MŠ:
Hlavní činností
je zajistit předškolní vzdělávání s podporou rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a dále předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (viz ustanovení § 33 školského zákona).

Hlavní činností ZŠ je zajistit to, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí; aby se učili být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám a aby dokázali poznávat své schopnosti a reálné možnosti a ty potom uplatňovali spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.

NAŘIZENÍ GDPR
Nařízení GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v Evropské unii. Cílem je co nejvíce chránit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji; dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. Nařízení GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje občanů EU. Nařízení GDPR začalo v celé EU platit jednotně od 25. května 2018.

V České republice tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice

č. 95/46/ES a související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Dalšími právními normami zabývajícími se ochranou osobnosti a osobních údajů jsou:

 

 • zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ten stanoví pro ZŠ a MŠ určité kategorie zpracování, které musí provádět ze zákona při výkonu své činnosti;
 • vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání stanovuje pro MŠ povinnosti v oblasti organizace mateřské školy, rozsahu povinného předškolního vzdělávaní, počtů přijatých dětí do tříd, stravování dětí, péče o zdraví a bezpečnost dětí, úhrady za pobyt dětí v mateřské škole, přerušení nebo omezení provozu vzdělávacího zařízení;
 • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělání stanovuje pro základní školy organizaci vzdělávání, určuje počty žáku ve třídách, označování tříd, hodnocení žáků, výchovná opatření, zkoušky a přezkoušení, rozvoj nadání žáků, vzdělávání pro jazykovou přípravu a také poskytování učebnic a základních školních potřeb.
 • vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných stanovuje pravidla pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a určuje organizaci a podmínky vzdělávání včetně vzdělávacího plánu žáka a dalších doplňujících podmínek, postupů a nařízení.
 • vyhláška č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení, stanovuje rozsah a formu vedení školské matriky, předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení včetně předávání údajů ze školní matriky. Stanovuje i termíny a způsob předávání údajů;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ten řeší zejména otázky ochrany osobnosti;
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, který definuje, kdo je pedagogickým pracovníkem, stanovuje předpoklady pro činnost pedagogického pracovníka (učitele, ředitele, vychovatele);
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, řeší otázky archivace dokumentů a významně tak souvisí s právem na výmaz osobních údajů (tzv. právem být zapomenut), neboť po dobu zákonné archivační doby není možné osobní údaje vymazat;
 • jednotlivé zvláštní právní předpisy, např. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím; tyto zvláštní předpisy stanoví pro ZŠ a MŠ určité povinnosti a z nich vyplývající kategorie zpracování, které musí ZŠ a MŠ provádět ze zákona; jedná se o činnosti související s přijímacím řízením a poskytováním informací.

 

Nařízení GDPR je založeno na principu odpovědnosti správce (ZŠ nebo MŠ) a přístupu založeném na riziku:

 

 • princip odpovědnosti znamená odpovědnost ZŠ a MŠ za dodržení zásad zpracování, které jsou uvedeny v čl. 5 odst. 1 Nařízení GDPR. ZŠ a MŠ musí být schopna tento požadovaný soulad doložit (čl. 5 odst. 2 Nařízení GDPR);
 • přístup založený na riziku znamená, že ZŠ a MŠ musí přihlížet k pravděpodobným rizikům ohrožujícím práva a svobody fyzických osob, zejména dětí a zákonných zástupců. Tomu se musí přizpůsobit i zabezpečení osobních údajů, tj. zavést vhodná technická a organizační zabezpečení.

 


Důležité pojmy:
Zpracování osobních údajů je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů. Zpracování je prováděno pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, a to např.:  shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení – všechny uvedené operace se týkají osobních údajů subjektů osobních dat.


Osobní údaje
jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, IP adresa a fotografický záznam, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.). Citlivé údaje jsou zvláštní kategorií osobních údajů, jimiž jsou údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení.

 

Subjekt údajů je fyzická osoba (dítě, zákonný zástupce, zaměstnanec), kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, tím může být: jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo odkaz na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce je osoba, která určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány. Správcem osobních údajů je Základní škola a Mateřská škola, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ: 70982678, se sídlem Stružnice 69, 470 02 Stružnice

Kontaktní údaje na správce:
Základní škola a Mateřská škola, okres Česká Lípa, příspěvková organizace          

Sídlo: Stružnice 69, 470 02 Stružnice

Telefon: +487 861 140, +605 853 534

Email:   zsstruznice@zsstruznice.cz

ID datové schránky: nzrkzwc

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba, která je zkušená v oblasti ochrany osobních údajů a dělá vše pro to, aby zpracování probíhalo tak, jak má – tedy v souladu s příslušnými právními předpisy. Rovněž je to osoba povolaná pro vyřizování dotazů a žádostí týkajících se osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl jmenován Ing. Milan Ištok.

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Korespondenční adresa:              Stvolínky 38, 471 02 Stvolínky
telefon:                                            +420 608 000 392
e-mail:                                              istok@sbou.cz

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ PŘI PLNĚNÍ POVINNOSTÍ
  ZŠ a MŠ je vázána celou řadou právních předpisů a z nich vyplývajících povinností. Plní pedagogické činnosti, zajišťuje stravování; v pracovněprávní oblasti vystupuje jako zaměstnavatel a musí řádně dostát povinnostem daňovým a účetním.

 

Při následujících činnostech dochází ke zpracování osobních údajů dětí, žáků zákonných zástupců, zaměstnanců ZŠ a MŠ a dalších oprávněných osob na straně ZŠ a MŠ. Jde o činnosti, které je ZŠ a MŠ povinna vykonávat. Při zpracování osobních údajů za těmito účely se nevyžaduje souhlas zákonných zástupců subjektu údajů. Jedná se o následující činnosti:

 

 • činnost výchovně-vzdělávací – evidence ve školní matrice, záznamy z přijímacího řízení, průběhu výchovně vzdělávacího procesu (stravování a jídelna, docházka, režim vzdělávání, žádosti zákonných zástupců);
 • činnost jako zaměstnavatele – pracovněprávní vztah je zejména smluvním vztahem – toto zpracování tak souvisí se zpracováním, které je nezbytné pro plnění smluvních povinností, byť některé povinnosti nemají smluvní povahu, ale výhradně zákonnou (např. povinnost hradit za zaměstnance zdravotní pojištění);
 • činnost jako daňového a účetního subjektu – ZŠ a MŠ je účetní jednotkou a podle ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, musí vést účetnictví; ZŠ a MŠ je daňovým subjektem a při plnění všech účetních a daňových povinností také dochází ke zpracování mnoha osobních údajů (zejména těch, které jsou uvedeny na daňových dokladech);
 • informační povinnosti – ZŠ a MŠ je, vázána právními předpisy za účelem zvýšení transparentnosti. Jedná se zejména o povinnost plynoucí za zákona č. 106/1999 Sb.

 

Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu je zpracováváme, co nás k tomu opravňuje, komu je předáváme a jak dlouho je uchováváme?

Zpracovávání Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě právní povinnosti – ukládá nám to některý ze zákonů České republiky. Další situace nastane, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné při splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu; zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či třetí strany – kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, tehdy je nezbytný Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Tento souhlas je vyžadován jenom tam, kde nelze osobní údaje zpracovávat na základě předchozích titulů. Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu článku 22 Nařízení GDPR.

 

Zpracování osobních údajů ZŠ a MŠ provádí zejména v těchto agendách:

 

 1. Přijímání do předškolního a školního vzdělávání

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Tato zpracování se týkají osobních údajů dětí a jejich zákonných zástupců.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří zejména základní identifikační údaje dítěte a žáka (jméno, příjmení, datum narození), dále pak údaje o trvalém pobytu, údaje o očkování. Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří v případě zákonného zástupce dítěte a žáka zejména základní identifikační údaje (jméno, příjmení) a údaje o trvalém pobytu. 

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu, která́ je potřebná́ pro účely, za kterými byly shromážděny po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou Vaším souhlasem. Údaje jsou zpracovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu.

 

 1. Školní matrika, evidenční listy dítěte a žáka

  Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon;
 • vyhláška 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení.

Tato zpracování se týkají osobních údajů dětí a jejich zákonných zástupců.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří zejména základní identifikační údaje dítěte a žáka (jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo), údaje o pobytu, datum zahájení a ukončení vzdělávání, údaje o průběhu vzdělávání, údaje o zdravotní způsobilosti, informace ze školského poradenského centra. Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří v případě zákonného zástupce dítěte a žáka zejména základní identifikační údaje (jméno, příjmení), údaje o trvalém pobytu a kontaktní údaje.

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu, která́ je potřebná́ pro účely, za kterými byly shromážděny, tedy po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou Vaším souhlasem. Většina údajů z matriky je uchovávána 5 až 50 let; některé osobní údaje se uchovávají pouze po dobu docházky dítěte do MŠ nebo ZŠ. Údaje jsou zpracovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu.

 

 1. Průběh předškolního vzdělávání (vedení docházky, stravování a jídelna, režim vzdělávání, záznamy z pedagogické diagnostiky, oznámení o zahájení a ukončení individuálního vzdělávání, osvobození od úplaty za vzdělání a školské služby)

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon;
 • vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Tato zpracování se týkají osobních údajů dětí a jejich zákonných zástupců.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří zejména základní identifikační údaje dítěte (jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo), údaje o pobytu, údaje o zdravotní způsobilosti, třída. Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří v případě zákonného zástupce dítěte zejména základní identifikační údaje (jméno, příjmení), údaje o trvalém pobytu a kontaktní údaje

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu, která́ je potřebná́ pro účely, za kterými byly shromážděny, tedy po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou Vaším souhlasem. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let a některé pouze po dobu docházky dítěte do ZŠ a MŠ.

 

 1. Průběh základního vzdělávání (vedení záznamů v třídní knize, přestup na jinou školu, posudek zdravotní způsobilosti, uvolnění žáka z výuky, stravování, žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání)

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří zejména základní identifikační údaje žáka (jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, místo narození, státní občanství), údaje o pobytu, údaje o zdravotní způsobilosti, třída apod.  Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří v případě zákonného zástupce žáka zejména základní identifikační údaje (jméno, příjmení), údaje o trvalém pobytu a kontaktní údaje.
Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu, která́ je potřebná́ pro účely, za kterými byly shromážděny, tedy po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou Vaším souhlasem. Údaje jsou zpracovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu.

 1. Účetnictví a obchodní vztahy

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů:

 • soukromoprávní smluvní vztahy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv;
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

 

Tato zpracování se týkají fyzických osob, fyzických osob podnikajících a zástupců právnických osob.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří základní identifikační údaj (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo sídlo firmy), číslo bankovního účtu, IČO, DIČ, e-mail, telefon, datová schránka, podpis; údaje související s předmětem smlouvy, druhem plněním a údaje o finančním plnění.

Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména fyzické osoby, zástupci právnických osob, smluvní partneři, zřizovatel, soudy, finanční úřad, kontrolní orgány, veřejnost.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro uplatňování práv a plnění povinností ze závazků nebo v nezbytném rozsahu pro účely oprávněných zájmů ZŠ a MŠ za kterými byly shromážděny, např. pro prokázání vlastnického práva. Ostatní údaje jsou uchovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle skartačního řádu ZŠ a MŠ.

 1. Mzdy a personalistika

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

 • zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon;
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících;
 • zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce;
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti;
 • zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce;
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole;
 • nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách;
 • nařízení vlády 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě;
 • nařízení vlády 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí;
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení;
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů;
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
 • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění;
 • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění;
 • zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád;
 • zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

Tato zpracování osobních údajů se týká zaměstnanců ZŠ a MŠ.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, místo narození, trvalé bydliště, kontaktní údaje, údaje o vzdělání, rodinní příslušníci, zdravotní stav; informace o platu, pracovní neschopnosti a náplni práce; bankovní spojení, dokumenty k exekuci atp.

Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména závodní lékař, finanční úřad, Úřad práce, ČSSZ, zdravotní pojišťovna, bankovní instituce, penzijní společnost, úvěrová společnost, exekutor, soud, inspektorát práce, česká školní inspekce, insolvenční správce.

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu, která́ je potřebná́ pro účely, za kterými byly shromážděny, tedy po dobu stanovenou právním rámcem ČR. Údaje jsou zpracovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu.

 1. Přístup k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Tato zpracování se týkají občanů, žadatelů o informace a osob, jejichž údaje jsou předmětem takových informací, které je ZŠ a MŠ povinna poskytnout v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří jméno, příjmení, titul, trvalé bydliště, e-mail, datová schránka, podpis.

Osobní údaje se nepředávají. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která́ je potřebná́ pro účely, kvůli nimž byly shromážděny po dobu stanovenou právním rámcem ČR. Dokumenty související s vyřízením žádosti o informace se uchovávají 6 let.

 

 1. Prezentace ZŠ a MŠ (zpravodaj, web, příspěvky do tištěných periodik)

Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo na základě souhlasu:

 • vedení internetových stránek;
 • příspěvky do obecního zpravodaje;
 • akce pořádané ZŠ a MŠ.

Zpracování je v některých případech prováděno se souhlasem subjektu údajů:

 • zveřejňování portrétních fotografií (podobizna);
 • zveřejňování osobních údajů, což je např. datum narození, věk, část obce atp. (bez souhlasu lze zveřejnit pouze jméno a příjmení).

Tato zpracování se týkají dětí, žáků, zákonných zástupců dítěte nebo žáka, občanů, ředitele ZŠ a MŠ nebo školského zařízení, zaměstnanců, právnické osoby nebo účastníků akce pořádané ZŠ a MŠ.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří jméno, příjmení, titul, datum narození, věk, trvalé bydliště, podpis, podobizna.

Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména zpracovatelé informačních médií a čtenáři.

Zpracování osobních údajů formou jejich zveřejnění trvá po dobu odpovídající povaze a formě sdělení (internetové stránky, obecní zpravodaj, akce pořádané ZŠ a MŠ).

 1. Webové stránky

O návštěvníkovi našich webových stránek se automaticky shromažďují určité́ informace, děje se tak pomocí takových technologií jako jsou soubory cookies, nástroje pro analýzu internetového prohlížeče a protokoly serveru. V řadě případů̊ jsou informace shromažďované́ pomocí souborů cookies a dalších nástrojů používány neidentifikovatelným způsobem bez jakéhokoli odkazu na osobní údaje.

Cookies jsou malé textové́ soubory, které́ webová́ stránka při návštěvě ukládá́ prostřednictvím prohlížeče na pevný́ disk počítače nebo jiného zařízení. Soubory cookies můžeme používat k zefektivnění používání webových stránek a rovněž̌ k přizpůsobení preferencí procházení́ a zlepšení́ funkce našich webových stránek. Soubory cookies je možné́ používat k řízení výkonu, k analytickým účelům a shromažďování informací o tom, jakým způsobem jsou používány naše webové́ stránky. Existují dva druhy souborů cookies: soubory cookies relace, které́ jsou z vašeho zařízení́ odstraněny po opuštění webové́ stránky, a trvalé soubory cookies, které́ zůstávají́ ve vašem zařízení́ po delší́ dobu (v tomto případě je lze ručně odstranit).

V souborech protokolů z našich serverů mohou být shromažďovány informace o tom, jakým způsobem uživatelé́ používají webové stránky (údaje o použití́). Mezi tyto údaje patří mimo jiné:

název domény uživatele, jazyk, typ prohlížeče a operační systém, poskytovatel internetových služeb, adresa IP (internetový protokol), lokalita nebo odkaz, ze kterého uživatel přišel na webovou stránku; web, který jste navštívili před příchodem na naši webovou stránku; webová stránka, kterou navštívíte po opuštění našeho webu, a rovněž čas strávený na našem webu. Údaje o používání webu můžeme sledovat a využívat k hodnocení jeho výkonu a činnosti, ke zlepšení jeho designu a funkcí nebo k bezpečnostním účelům.

Nastavení svého internetového prohlížeče můžete změnit tak, aby přijaté soubory cookies zablokoval nebo na jejich přijetí upozornil či je smazal. Případně můžete našimi webovými stránkami procházet pomocí anonymního profilu prohlížeče. Další informace o úpravách či změnách nastavení internetového prohlížeče naleznete v příručce nebo v nápovědi k prohlížeči.

Pokud nesouhlasíte s použitím souborů cookies nebo podobných technologií, které ukládají informace do vašeho zařízení, musíte odpovídajícím způsobem změnit nastavení svého prohlížeče.

Upozorňujeme, že některé funkce našich webových stránek nemusejí pracovat správně, pokud zakážete příjem souborů cookies nebo zakážete tyto technologie.

Propojené stránky:

Na našich webových stránkách můžeme poskytovat odkazy na weby třetích stran („propojené stránky“). Propojené stránky nejsme povinni hodnotit, kontrolovat ani zkoumat. Každá propojená stránka může mít vlastní podmínky použití a prohlášení o ochraně osobních údajů.

Uživatelé se při používání propojených stránek musí s těmito podmínkami seznámit a dodržovat je. Neneseme odpovědnost za zásady a postupy jakýchkoli propojených stránek a případných dalších odkazů, které se na těchto stránkách nacházejí. Tyto odkazy nepředstavují naše schválení propojených webů nebo jakékoli společnosti či služby. Doporučujeme uživatelům, aby se seznámili s podmínkami a odpovídajícími dokumenty těchto propojených webů dříve, než je začnou používat.

Děti:

Naše webové stránky nejsou zaměřeny na děti. Nevyužíváme je k vědomému získávání osobních údajů od dětí ani k poskytování služeb dětem. Zjistíme-li, že dítě poskytlo své osobní údaje prostřednictvím některého z našich webů, tyto údaje ze svých systémů odstraníme.

 

 1. Zajištění dalších činností ZŠ a MŠ

ZŠ a MŠ zpracovává osobní údaje pro plnění úkolů stanovených zákony nebo (v případě nezbytnosti) k ochraně oprávněných zájmů ZŠ a MŠ nebo třetích osob.

Jedná se o uzavírání smluv (smlouvy s dodavateli, darovací smlouvy, pojistné smlouvy, dohody a dodatky k takovým smlouvám atp.), školení BOZP a PO, vedení spisové služby a zpracování pošty, finanční kontrolu, zabezpečení IT prostředí a organizace činností ZŠ a MŠ (vedení kontaktních seznamů atp.).

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě;
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech;
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole;
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;
 • zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • prováděcí předpisy k těmto zákonům.

Některá zpracování (např. zabezpečení IT prostředí a s tím související činnosti, organizace činností ZŠ a MŠ – vedení kontaktních seznamů atp.) jsou založena na oprávněném zájmu správce.

Tato zpracování se týkají občanů, dárců, příjemců daru, dodavatelů, smluvních partnerů – jejich zástupců a kontaktních osob, zaměstnanců, zastupitelů, popř. dalších fyzických osob či zástupců právnických osob. Vedení spisové služby a pošty zahrnuje zpracování, která se týkají adresátů, odesílatelů a orgánů veřejné moci.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, sídlo firmy, e-mail, telefonní číslo, datová schránka, bankovní spojení, číslo pojistné smlouvy, podpis a dokumenty či doklady potřebné pro šetření a likvidaci pojistné události.

Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména smluvní strany, pojišťovny, účastníci události, právnické osoby, fyzické osoby, externí školitel, Policie ČR, orgány státní správy a Státní oblastní archiv.

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu, která́ je potřebná́ pro účely, za kterými byly shromážděny po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou Vaším souhlasem

 1. Další zpracování osobních údajů

Některá další dílčí zpracování jsou založena na souhlasu subjektu údajů. Před udělením takového souhlasu je subjekt údajů informován v souladu s článkem 12 a následujících Nařízení GDPR.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provádíme a uplatňujeme vhodná́ technická, fyzická a organizační́ opatření́, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracovaní́. Přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné́ příjemce, kteří́ tyto údaje potřebují́ znát. Udržujeme ucelený systém informační́ bezpečnosti, jehož rozsah je úměrný rizikům spojeným se zpracováváním údajů. Tento systém je neustále přizpůsobován za účelem zmírnění provozních rizik a k ochraně osobních údajů při zohlednění uplatňovaných postupů. Při zpracovávání jakýchkoli citlivých osobních údajů rovněž uplatňujeme rozšířená bezpečnostní opatření.

V některých případech zpracováváme osobní údaje jako zpracovatelé osobních údajů. Tyto osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze podle pokynů správce a nepoužíváme je ani nepředáváme dále k vlastním účelům. Udržujeme kontroly bezpečnosti informací, jejichž účelem je ochrana Vašich údajů. Osobní informace sdělujeme nebo přenášíme pouze podle pokynů správce nebo za účelem výkonu svěřených agend.

 

VAŠE PRÁVA

Podle ustanovení článku 12 až 22 Nařízení GDPR můžete uplatnit tato práva:

 • Právo na přístup – subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo na opravu – subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Právo na výmaz – subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených Nařízením GDPR o ochraně osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo, aby správce – v případech stanovených Nařízením GDPR o ochraně osobních údajů – omezil zpracování osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany;
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
 • Právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a současně má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu předchozí správce bránil, a to v případech stanovených Nařízením GDPR o ochraně osobních údajů.
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování – ZŠ a MŠ neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.
 • Právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů – pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
 • Právo podat stížnost dozorovému úřadu – pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tato práva můžete uplatnit

 1. osobně – v sídle ZŠ a MŠ
 2. poštou na adresu sídla ZŠ a MŠ
 3. e-mailem: zsstruznice@zsstruznice.cz
 4. datovou schránkou – ID datové schránky: nzrkzwc
 5. telefonicky na tel. čísle: + 487 861 140, +605 853 534,

Obracet se můžete rovněž i na pověřence, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v tomto dokumentu výše.

Lhůta na zpracování žádosti

Žádost bude vyřízena zpravidla do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, a to včetně důvodů prodloužení.

 

Úpravy tohoto dokumentu

ZŠ a MŠ si vyhrazuje právo provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu. Proto pravidelně ověřujte, zda pracujete s nejnovější verzí tohoto dokumentu.

Datum účinnosti

Tato informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná ke dni 15.1.2024.